STANOVY

ČESKOSLOVENSKÉ NAPOLEONSKÉ SPOLEČNOSTI, z.s.

 
Čl. 1
NÁZEV, SÍDLO, REGISTRACE
 1. Název organizace: Československá napoleonská společnost, z.s., zkratkou „ČSNS“
 2. Sídlo: Kotlářská 913/23, 602 00 Brno
 3. IČ: 13694219
 4. Datum založení: 12. ledna 1990 ve Slavkově u Brna
 5. Registrace: 15. listopadu 1990 Ministerstvem vnitra ČR pod čís. VSP1-3217/90
Čl. 2
POSLÁNÍ A ČINNOST
 1. Československá napoleonská společnost, z.s. je dobrovolný, nezávislý, nevýdělečný a nepolitický spolek ve smyslu občanského zákoníku, který přebírá ideje, tradice a cíle prvorepublikové napoleonské společnosti v Praze a v Brně a je jejich přímým pokračovatelem. Je celorepublikovým partnerem při jednání zahraničních napoleonských společností. Jeho hlavním posláním je ochrana krajiny v místech napoleonských bojišť.
 2. ČSNS usiluje:
  1. o soustřeďování, vyhodnocování, publikaci a popularizaci hmotných i nehmotných památek, které mají vztah k napoleonskému období,
  2. o ochranu nemovitých historických památek a lokalit napoleonských bojišť se speciálním zaměřením na ochranu slavkovského bojiště jako památkové zóny,
  3. o připomínku napoleonské historie organizací a zajištěním výstavby nových památníků, pomníků a pamětních desek,
  4. o konzultační činnost při projednávání projektů týkajících se terénu a krajinného rázu napoleonských bojišť,
  5. o vydávání odborných a informačních materiálů se vztahem k místní i zahraniční tématice napoleonského období,
  6. o pořádání napoleonských kongresů, konferencí, seminářů, přednášek, exkurzí a výstav pro širší veřejnost,
  7. o pořádání tematických zájezdů pro členy ČSNS na bojiště a historická místa napoleonské doby.
 3. ČSNS spojuje zájem a činnost svých členů s odborným vedením historiků a vědeckých pracovníků s cílem obohacovat vědecký výzkum, rozvíjet tvůrčí uplatnění svých členů, prohlubovat mezinárodní styky, zachovávat a rozvíjet dobré tradice a vytvářet trvalé duchovní a humánní hodnoty.
 4. ČSNS v zájmu svých úkolů spolupracuje s univerzitami, vysokými školami, vojenskými institucemi, odbornými ústavy, s úřady státní správy a územní samosprávy i se zastupitelskými úřady a odbornými institucemi jiných států.
 5. ČSNS používá vlastní symboliku, znak a vlajku.
Čl. 3
ČLENSTVÍ V ČSNS
 1. Členství v ČSNS je individuální, založené na zájmu člena o otázky historie se zaměřením na napoleonské období.
 2. Řádným členem ČSNS se může stát každý občan Evropské unie starší 16 let.
 3. Členství v ČSNS vzniká po schválení předsednictvem ČSNS a úhradou ročního členského příspěvku. Předsednictvo ČSNS vydává jako potvrzení o členství v ČSNS průkazku s omezenou dobou platnosti.
 4. Členství v ČSNS zaniká:
  1. písemným nebo elektronickým prohlášením člena,
  2. zrušením z rozhodnutí předsednictva v důsledku neplacení členských příspěvků a neúčasti na činnosti ČSNS po dobu delší dvou let nebo z jiných závažných důvodů. Proti zrušení členství se lze odvolat k valné hromadě ČSNS,
  3. úmrtím člena.
 5. ČSNS může po schválení valnou hromadou ČSNS udělit čestné členství význačné osobnosti. Čestný člen se může zúčastňovat akcí ČSNS, ale neplatí členské příspěvky a nemá hlasovací právo v orgánech ČSNS.
Čl. 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ČSNS
 1. Každý člen ČSNS má právo:
  1. zúčastňovat se valných hromad ČSNS s hlasem rozhodujícím, členských schůzí a akcí pořádaných ČSNS,
  2. být volen do orgánů ČSNS,
  3. podávat návrhy, podněty a připomínky orgánům ČSNS a dostávat od nich odpověď,
  4. odvolat se proti rozhodnutí předsednictva ČSNS o zrušení členství na valné hromadě ČSNS,
  5. požívat výhod, poskytovaných ČSNS členům ČSNS,
  6. publikovat své práce po odborném posouzení redakční radou v bulletinu ČSNS.
 2. Každý člen ČSNS je povinen:
  1. řádně hradit roční členské příspěvky vždy do konce měsíce března běžného roku,
  2. plnit usnesení valné hromady, aktivně spolupracovat s předsednictvem,
  3. oznamovat předsednictvu ČSNS změny adresy nebo jiného osobního údaje, souvisejícího s evidencí členů ČSNS.
Čl. 5
ORGÁNY ČSNS
 1. Orgány ČSNS jsou:
  1. valná hromada ČSNS,
  2. předsednictvo ČSNS,
  3. předseda ČSNS a místopředsedové ČSNS,
  4. kontrolní a revizní komise ČSNS.
 2. Statutárním orgánem ČSNS je předseda ČSNS.
Čl. 6
VALNÁ HROMADA ČSNS
 1. Valná hromada ČSNS je vrcholným orgánem ČSNS a vytváří nejširší základnu k demokratické diskusi a rozhodování o záležitostech ČSNS.
 2. Řádná valná hromada ČSNS se koná vždy jednou za rok. Mimořádná valná hromada ČSNS se svolává, uzná-li to předsednictvo ČSNS za nutné, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 všech členů ČSNS.
 3. Valnou hromadu ČSNS svolává předseda ČSNS nebo jím pověřený místopředseda ČSNS písemnou nebo elektronickou pozvánkou zaslanou členům ČSNS nejméně tři týdny před datem jejího konání.
 4. Valná hromada ČSNS je usnášeníschopná, jestliže je při zahájení přítomna nadpoloviční většina členů ČSNS. Není-li tomu tak, stává se valná hromada ČSNS usnášeníschopnou po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku za přítomnosti jakéhokoli počtu členů ČSNS.
 5. Valná hromada ČSNS rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů ČSNS.
 6. Valnou hromadu ČSNS řídí předseda ČSNS nebo z jeho pověření jiný člen předsednictva ČSNS podle programu navrženého předsednictvem ČSNS a schváleném valnou hromadou ČSNS.
 7. Valná hromada ČSNS na počátku svého jednání volí nejméně tříčlennou komisi návrhovou a je-li to třeba, též komisi volební.
 8. Valná hromada ČSNS schvaluje vždy:
  1. výroční zprávu předsedy ČSNS o výsledcích činnosti ČSNS za uplynulé období,
  2. zprávu předsednictva ČSNS o stavu členské základny ČSNS,
  3. zprávu kontrolní a revizní komise ČSNS o výsledcích finančního hospodaření ČSNS za uplynulé období,
  4. výši členského příspěvku na další období,
  5. návrh předsednictva ČSNS na činnost ČSNS v příštím období.
 9. Valná hromada ČSNS volí jedenkrát za tři roky jednotlivé členy předsednictva ČSNS, předsedu ČSNS a dva místopředsedy ČSNS a dále předsedu a další dva členy kontrolní a revizní komise ČSNS.
 10. Valná hromada ČSNS schvaluje Stanovy ČSNS.
 11. Valná hromada ČSNS rozhoduje o účasti ČSNS v jiných organizacích a ve sporných věcech členství v ČSNS.
 12. Valná hromada ČSNS schvaluje usnesení, v němž se uvádí, co schválila nebo uložila předsednictvu ČSNS. Pokud na valné hromadě ČSNS proběhly volby, nelze jejich výsledek při schvalování usnesení měnit a výsledek voleb se usnesením pouze bere na vědomí.
 13. Z valné hromady ČSNS se pořizuje zápis podepsaný předsedou návrhové komise. Přílohami zápisu jsou všechny písemné zprávy předsedy ČSNS a revizní a kontrolní komise ČSNS.
Čl. 7
PŘEDSEDNICTVO ČSNS
 1. Předsednictvo ČSNS řídí činnost ČSNS mezi valnými hromadami ČSNS a řídí se přitom usneseními valné hromady ČSNS.
 2. Schůzi předsednictva ČSNS svolává předseda ČSNS, nebo z jeho pověření jiný člen předsednictva ČSNS.
 3. Schůze předsednictva ČSNS je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 4. Klesne-li mezi valnými hromadami ČSNS počet členů předsednictva ČSNS pod 11 členů, nebo stane-li se jeho počet sudým, může předsednictvo ČSNS přijmout do svého středu další členy ČSNS a tento krok přednést ke schválení následující valné hromadě ČSNS.
 5. Předsednictvo ČSNS zvolí ze svého středu hospodáře ČSNS a správce webových stránek ČSNS, který odpovídá za jejich vedení a obsah.
 6. Předsednictvo ČSNS schvaluje členství v ČSNS, program valné hromady ČSNS a návrh plánu činnosti na příští období.
 7. Předsednictvo ČSNS jmenuje redakční radu pro vydávání bulletinu ČSNS.
 8. Předsednictvo ČSNS může zřizovat dočasné odborné komise ČSNS.
 9. Předsednictvo ČSNS zajišťuje organizaci akcí ČSNS.
 10. Předsednictvo ČSNS zajišťuje finanční zdroje pro činnost ČSNS.
 11. Pověřený člen předsednictva ČSNS pořizuje z každé schůze předsednictva zápis, který rozesílá všem členům předsednictva ČSNS nejpozději s pozvánkou na další jednání předsednictva ČSNS.
Čl. 8
PŘEDSEDA ČSNS A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ ČSNS
 1. Předseda ČSNS a místopředsedové ČSNS zastupují ČSNS navenek, a to samostatně.
 2. Předseda ČSNS nebo jím pověřený místopředseda ČSNS svolává a řídí schůze předsednictva ČSNS, členské schůze a valnou hromadu ČSNS.
 3. Předseda ČSNS potvrzuje hospodáři ČSNS doklady finančního hospodaření ČSNS. Tato pravomoc je nepřenosná na toho místopředsedu ČSNS, který je současně hospodářem ČSNS.
 4. Předseda ČSNS předkládá valné hromadě ČSNS výroční zprávu o činnosti, a návrh činnosti ČSNS na příští období.
Čl. 9
HOSPODÁŘ ČSNS
 1. Hospodář ČSNS spravuje majetek ČSNS podle pokynů a usnesení orgánů ČSNS. Funkcí hospodáře nemůže být pověřen předseda ČSNS.
 2. Hospodář ČSNS vede peněžní deník, zapisuje v něm veškeré finanční operace jak účtů v bance, tak v hotovosti z pokladny a pořizuje doklady o příjmech a výdajích, které spolupodepisuje s předsedou ČSNS a vede evidenci členských příspěvků.
 3. Hospodář ČSNS k likvidaci faktur připojuje doklady, které spolupodepisuje předseda ČSNS, případně smlouvy uzavřené ČSNS.
 4. Hospodář ČSNS provádí řádnou účetní uzávěrku finančního hospodaření ČSNS za uplynulé období od poslední valné hromady ČSNS.
 5. Hospodář ČSNS sleduje hrazení členských příspěvků a upomíná v případě jejich neuhrazení.
 6. Hospodář ČSNS předkládá předsednictvu ČSNS návrh na zrušení členství těch členů ČSNS, kteří za poslední dva roky neuhradili členské příspěvky.
 7. Hospodář ČSNS zpracovává žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na činnost ČSNS.
 8. Hospodář ČSNS archivuje veškeré doklady, vztahující se k hospodaření ČSNS, a to dle platných právních předpisů.
Čl. 10
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ČSNS
 1. Finanční hospodaření a účetnictví ČSNS se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. ČSNS může vlastnit, získávat a spravovat peněžní a materiální prostředky, věci movité i nemovité včetně kulturních památek. Tyto činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 3. ČSNS získává prostředky na svoji činnost z členských příspěvků, ze sponzorských příspěvků, z darů, z příležitostných výnosů z pořádaných akcí a z plateb členů ČSNS za tiskoviny ČSNS.
 4. Dispoziční právo s finančními prostředky, to jest s běžným účtem u banky a s hotovostní v pokladně, mají předseda ČSNS a hospodář ČSNS podle zásad hospodaření stanovených předsednictvem ČSNS na dané hospodářské období.
Čl. 11
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE ČSNS
 1. Kontrolní a revizní komise ČSNS je tříčlenná. Předseda a její dva členové jsou voleni valnou hromadou ČSNS. Funkční období komise je tříleté.
 2. Kontrolní a revizní komise ČSNS není podřízena ani nadřízena předsednictvu ČSNS a za svoji činnost odpovídá pouze valné hromadě ČSNS.
 3. Kontrolní a revizní komise ČSNS provádí kontrolu a revizi finančního hospodaření ČSNS a výsledků účetní uzávěrky za uplynulé období jednoho roku od poslední valné hromady ČSNS, a to na základě hospodářem ČSNS předložených účetních dokladů.
 4. Kontrolní a revizní komise ČSNS se ve své činnosti řídí platnými právními předpisy o finančním hospodaření a účetnictví.
 5. Kontrolní a revizní komise ČSNS zpracovává pro valnou hromadu ČSNS roční zprávu o své činnosti a o výsledcích své kontroly finančního hospodaření ČSNS.
Čl. 12
VYZNAMENÁVÁNÍ ČSNS
 1. ČSNS uděluje vyznamenání ČSNS k ocenění zásluh o rozvoj ČSNS a podporu a propagaci jeho cílů. Podrobnosti upravují samostatná Statuta řádů ČSNS, přijatá předsednictvem ČSNS.
 2. Ke všem uděleným vyznamenáním je udělován i Čestný diplom ČSNS.
Čl. 13
UKONČENÍ ČINNOSTI A ZÁNIK ČSNS
 1. ČSNS může ukončit činnost usnesením valné hromady ČSNS. Valná hromada ČSNS v usnesení o ukončení činnosti rozhodne o způsobu likvidace majetku ČSNS v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
 2. ČSNS zaniká snížením počtu členů pod počet 11. Funkci valné hromady ČSNS v takovém případě přebírá předsednictvo ČSNS, a není-li jej, tak předseda ČSNS.
Čl. 14
ÚČINNOST
 1. Toto znění Stanov ČSNS je platné ode dne schválení jejich změn valnou hromadou ČSNS, konanou v Brně dne 24. listopadu 2013.
 2. Toto znění Stanov ČSNS je účinné ode dne 1. ledna 2014.