ČESKOSLOVENSKÁ NAPOLEONSKÁ SPOLEČNOST

Československá napoleonská společnost, z.s. (zkratkou „ČSNS“) je dobrovolná, nezávislá, nevýdělečná, nepolitická, kulturní organizace, zapsaný spolek mající schválené stanovy. ČSNS byla založena na ustavující valné hromadě zájemců 12. 1. 1990 na bojišti slavné slavkovské bitvy v r. 1805, na zámku ve Slavkově u Brna. ČSNS je jak po organizační, tak i právní stránce pokračovatelkou naší předválečné Napoleonské společnosti, která byla založena již v r. 1930. Přihlásili jsme se slavnostně k jejím snahám, cílům, ideálům a zachování její tradice.

ZnakCSNSTrsp

Velký znak ČSNS.

ČSNS pořádá pro své členy přednášky, besedy na různá napoleonská témata, pečuje o zachování napoleonských tradic u nás, stará se o uchování historických památek na bojištích napoleonské doby, usiluje o vybudování nových památníků na památných místech k významným událostem, o pořizování a odhalování pamětních desek. ČSNS pořádá zájezdy svých členů na památná bojiště a odborným výkladem je seznamuje s význačnými událostmi. Sdružuje členy s různými zájmy o historii, pečuje o presentaci historických skutečností jak v odborných kruzích, tak i mezi širší veřejností. Úzce spolupracuje s univerzitami, Vojenskou akademií, odbornými historickými ústavy a institucemi, muzei, archivy, jakož i s mnoha význačnými osobnostmi společenského, vědeckého, odborně-historického, vojenského, literárního, uměleckého i sběratelského zaměření. ČSNS je členem celosvětové mezinárodní napoleonské asociace International Napoleonic Society (INS) se sídlem v Torontu v Kanadě.

Mezi velké úspěchy ČSNS možno zařadit uspořádání velkého IV. mezinárodního napoleonského kongresu v Brně a Slavkově v r. 1995, uspořádání velké napoleonské výstavy památek "Napoleon a jeho doba" na zámku Slavkov v r. 1995, odhalení bronzové napoleonské pamětní desky v Brně na budově Moravské galerie, odhalení nového kanonýrského pomníku u olomoucké silnice před Rousínovem ve spolupráci s Baterií Austerlitz, vybudování nového památníku na boje u Štoků v r. 1805 na Vysočině, vybudování památníku bitvy u Znojma v r. 1809 ve spolupráci s jednotkou 10. praporu polních myslivců plk. Kopala a obce Dobšice (odhaleno v r. 2002), vydání Sborníku NAPOLEON v r. 1995, vydání Kongresového sborníku v r. 1999, vydání mnoha odborných historicko-vojenských publikací, pravidelné čtvrtletní vydávání BULLETINU ČSNS pro členy a instituce.

Činily se také přípravy k organizačnímu zajištění velké akce ke 200. výročí slavkovské bitvy v roce 2005, kdy ČSNS uspořádala v Brně velký V. mezinárodní napoleonský kongres a připravila výstavbu a odhalení nového památníku "Tří císařů" na Starých vinohradech.

Prostřednictvím ČSNS se můžete při členských schůzích a při různých akcích setkat s lidmi se zájmem o napoleonskou literaturu, o historii napoleonské epochy, o pamětihodnosti této doby, o historické zbraně, uniformy apod., se zájmy badatelskými, publicistickými, vojensko-historickými atd. a můžete tak vzájemnou výměnou poznatků získávat nové a důležité informace o tom, co Vás zajímá.

VH2007

Valná hromada členů ČSNS v roce 2007, předsednictvo ČSNS.
 

 ÚČEL A ČINNOST:

 1. Účel Československé napoleonské společnosti, z.s. je historické bádání, jeho popularizace, publikační činnost a ochrana krajiny historicky významných území se speciálním zaměřením na napoleonské období a ochranu slavkovského bojiště.
 2. Svůj účel Československá napoleonská společnost, z.s. naplňuje prostřednictvím následujících hlavních činností:
  1. soustřeďování, vyhodnocování, publikace a popularizace hmotných i nehmotných památek,
  2. ochrana nemovitých historických památek a krajiny historicky významných území, zejména bojišť, se speciálním zaměřením na ochranu slavkovského bojiště,
  3. připomínání historie prostřednictvím organizace a zajištěním výstavby nových památníků, pomníků a pamětních desek,
  4. konzultační činnost při projednávání projektů týkajících se zásahů do terénu a krajinného rázu krajiny historicky významných území, zejména bojišť,
  5. vydávání odborných, popularizačních a informačních materiálů se vztahem k místním i zahraničním tématům historického bádání,
  6. pořádání kongresů, konferencí, seminářů, přednášek, exkurzí a výstav,
  7. pořádání tematických zájezdů na historická místa a bojiště.