STANOVY

ČESKOSLOVENSKÉ NAPOLEONSKÉ SPOLEČNOSTI, z.s.

 

 

ČLÁNEK 1
NÁZEV, SÍDLO, REGISTRACE

 1. Název: Československá napoleonská společnost, z.s., zkratka: „ČSNS“
 2. Sídlo: Kotlářská 913/23, 602 00 Brno
 3. IČO: 13694219
 4. DIČ: CZ13694219
 5. Datum založení: 12. ledna 1990 ve Slavkově u Brna
 6. Registrace: 15. listopadu 1990 Ministerstvem vnitra ČR pod čís. VSP1-3217/90
 

ČLÁNEK 2
PREAMBULE

 1. Československá napoleonská společnost, z.s. je dobrovolný, nezávislý, nevýdělečný a nepolitický spolek ve smyslu občanského zákoníku, který přebírá ideje, tradice a cíle prvorepublikové napoleonské společnosti v Praze a v Brně a je jejich pokračovatelem.
 2. Československá napoleonská společnost, z.s. spojuje zájem a činnost svých členů s odborným vedením historiků a vědeckých pracovníků s cílem obohacovat vědecký výzkum, rozvíjet tvůrčí uplatnění svých členů, prohlubovat mezinárodní styky, zachovávat a rozvíjet dobré tradice a vytvářet trvalé duchovní a humánní hodnoty.
 3. Československá napoleonská společnost, z.s. v zájmu plnění svého účelu a činnosti spolupracuje s univerzitami, vysokými školami, vojenskými institucemi, odbornými ústavy, s úřady státní správy a samosprávy i se zastupitelskými úřady a odbornými institucemi v jiných státech.

 

ČLÁNEK 3
ÚČEL A ČINNOST

 1. Účel Československé napoleonské společnosti, z.s. je historické bádání, jeho popularizace, publikační činnost a ochrana krajiny historicky významných území se speciálním zaměřením na napoleonské období a ochranu slavkovského bojiště.
 2. Svůj účel Československá napoleonská společnost, z.s. naplňuje prostřednictvím následujících hlavních činností:
  1. soustřeďování, vyhodnocování, publikace a popularizace hmotných i nehmotných památek,
  2. ochrana nemovitých historických památek a krajiny historicky významných území, zejména bojišť, se speciálním zaměřením na ochranu slavkovského bojiště,
  3. připomínání historie prostřednictvím organizace a zajištěním výstavby nových památníků, pomníků a pamětních desek,
  4. konzultační činnost při projednávání projektů týkajících se zásahů do terénu a krajinného rázu krajiny historicky významných území, zejména bojišť,
  5. vydávání odborných, popularizačních a informačních materiálů se vztahem k místním i zahraničním tématům historického bádání,
  6. pořádání kongresů, konferencí, seminářů, přednášek, exkurzí a výstav,
  7. pořádání tematických zájezdů na historická místa a bojiště.
 

ČLÁNEK 4
ČLENSTVÍ

 1. Členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. je založené na zájmu člena o její účel a činnost, je individuální, váže se na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Členem Československé napoleonské společnosti, z.s. se může stát zletilá fyzická osoba.
 3. Členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. vzniká rozhodnutím výboru o schválení členství na základě písemné nebo elektronické přihlášky a první úhradou ročního členského příspěvku.
 4. Proti rozhodnutí výboru o neschválení členství na základě písemné nebo elektronické přihlášky se lze odvolat na zasedání členské schůze prostřednictvím výboru.
 5. Výbor vydává jako potvrzení o členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. průkazku s omezenou dobou platnosti.
 6. Seznam členů Československé napoleonské společnosti, z.s. je neveřejný a je uložen v jejím sídle. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výbor.
 7. Členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. zaniká:
  1. doručením písemného nebo elektronického prohlášení člena o vystoupení,
  2. rozhodnutím výboru o zrušení členství v důsledku neplacení členských příspěvků po dobu delší dvou let, pokud člen nezaplatí členské příspěvky ani v přiměřené lhůtě určené Československou napoleonskou společností, z.s. dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,
  3. rozhodnutím výboru o vyloučení člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Československé napoleonské společnosti, z.s. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Československé napoleonské společnosti, z.s. zvlášť závažnou újmu,
  4. úmrtím člena,
  5. zánikem spolku.
 8. Proti zániku členství rozhodnutím výboru o zrušení členství nebo rozhodnutím výboru o vyloučení člena se lze odvolat na zasedání členské schůze prostřednictvím výboru.

 

ČLÁNEK 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Každý člen Československé napoleonské společnosti, z.s. má právo:
  1. účastnit se zasedání členských schůzí s hlasovacím právem a dalších akcí pořádaných Československou napoleonskou společností, z.s.,
  2. být volen do orgánů Československé napoleonské společnosti, z.s.,
  3. podávat návrhy, podněty a připomínky orgánům Československé napoleonské společnosti, z.s. a dostávat od nich odpověď,
  4. odvolat se proti rozhodnutí výboru o zrušení členství nebo proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena na zasedání členské schůze prostřednictvím výboru,
  5. požívat členských výhod, poskytovaných Československou napoleonskou společností, z.s.,
  6. publikovat své práce po odborném posouzení redakční radou nebo výborem v publikacích Československé napoleonské společnosti, z.s.
 2. Každý člen Československé napoleonské společnosti, z.s. je povinen:
  1. řádně hradit roční členské příspěvky,
  2. plnit usnesení členské schůze, aktivně spolupracovat s orgány Československé napoleonské společnosti, z.s.,
  3. oznamovat výboru změny kontaktní adresy nebo jiného osobního údaje, souvisejícího s evidencí členů Československé napoleonské společnosti, z.s.

 

ČLÁNEK 6
PODPOROVATELSTVÍ

 1. Podporovatelství Československé napoleonské společnosti, z.s. je založené na zájmu podporovatele o její účel, činnost a pořádané akce, ovšem bez plných členských práv a povinností. Podporovatelství je individuální, váže se na osobu podporovatele a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Podporovatelem Československé napoleonské společnosti, z.s. se může stát zletilá fyzická osoba. Podporovatel Československé napoleonské společnosti, z.s. souhlasí s elektronickou komunikací s Československou napoleonskou společnosti, z.s. a je schopen a ochoten elektronickou komunikaci realizovat.
 3. Podporovatelství v Československé napoleonské společnosti, z.s. vzniká rozhodnutím výboru o schválení podporovatelství na základě elektronické přihlášky.
 4. Proti rozhodnutí výboru o neschválení podporovatelství na základě elektronické přihlášky se nelze odvolat.
 5. Výbor vydává jako potvrzení o podporovatelství v Československé napoleonské společnosti, z.s. doklad v elektronické formě s omezenou dobou platnosti.
 6. Seznam podporovatelů Československé napoleonské společnosti, z.s. je neveřejný a je uložen v jejím sídle. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výbor.
 7. Podporovatelství v Československé napoleonské společnosti, z.s. zaniká:
  1. doručením elektronického prohlášení podporovatele o ukončení podporovatelství,
  2. rozhodnutím výboru o zrušení podporovatelství podporovatele, který závažně narušil činnost Československé napoleonské společnosti, z.s. a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Československé napoleonské společnosti, z.s. Výzva se nevyžaduje, nelze-li narušení činnosti odčinit nebo způsobilo-li Československé napoleonské společnosti, z.s. zvlášť závažnou újmu,
  3. úmrtím podporovatele,
  4. zánikem spolku.

 

ČLÁNEK 7
ORGANIZACE SPOLKU

 1. Orgány Československé napoleonské společnosti, z.s. jsou:
  1. členská schůze,
  2. výbor,
  3. rada,
  4. kontrolní komise.
 2. Volenými orgány Československé napoleonské společnosti, z.s. jsou výbor, rada a kontrolní komise.
 3. Kolektivní statutární orgán Československé napoleonské společnosti, z.s. je tříčlenný výbor.

 

ČLÁNEK 8
ČLENSKÁ SCHŮZE

 1. Členská schůze je nejvyšší orgán Československé napoleonské společnosti, z.s.
 2. Členská schůze sestává ze všech členů Československé napoleonské společnosti, z.s.
 3. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka.
 4. Výbor svolá zasedání členské schůze, uzná-li to výbor za nutné, z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolní komise.
 5. Výbor svolá zasedání členské schůze písemnou nebo elektronickou pozvánkou zaslanou členům Československé napoleonské společnosti, z.s. nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání členské schůze.
 6. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je při zahájení přítomna nadpoloviční většina členů Československé napoleonské společnosti, z.s. Není-li tomu tak, stává se členská schůze usnášeníschopnou po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku za přítomnosti jakéhokoli počtu členů Československé napoleonské společnosti, z.s.
 7. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů členů Československé napoleonské společnosti, z.s. přítomných v době usnášení. Každý člen Československé napoleonské společnosti, z.s. má jeden hlas.
 8. Členská schůze zvolí předsedu zasedání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů. Zasedání členské schůze řídí členskou schůzí zvolený předseda zasedání tak, jak byl pořad zasedání ohlášen.
 9. Pokud jsou na pořad zasedání členské schůze zařazeny volby nebo mimořádné volby, případně pokud členská schůze přijímá usnesení tajným hlasováním, zvolí členská schůze nejméně tříčlennou volební komisi, která sestává z předsedy volební komise a členů volební komise. Volební komise řídí volby členů volených orgánů a jednotlivé volební akty a hlasování.
 10. Členská schůze schvaluje nejméně jedenkrát do roka:
  1. zprávu výboru o výsledcích činnosti Československé napoleonské společnosti, z.s. za uplynulé období,
  2. zprávu výboru o stavu členské základny Československé napoleonské společnosti, z.s.,
  3. zprávu kontrolní komise o své činnosti a o výsledcích kontroly hospodaření Československé napoleonské společnosti, z.s. za uplynulé období,
  4. návrh výboru na činnost Československé napoleonské společnosti, z.s. v příštím období.
 11. Členská schůze schvaluje:
  1. účel a hlavní činnost Československé napoleonské společnosti, z.s.,
  2. stanovy Československé napoleonské společnosti, z.s.,
  3. návrh výboru na změnu výše členského příspěvku.
 12. Členská schůze volí a odvolává členy volených orgánů Československé napoleonské společnosti, z.s. dle příslušných ustanovení těchto stanov.
 13. Členská schůze rozhoduje:
  1. o účasti Československé napoleonské společnosti, z.s. v jiných organizacích,
  2. ve sporných věcech členství v Československé napoleonské společnosti, z.s.,
  3. o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
 14. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který je v písemné nebo elektronické formě zaslán členům Československé napoleonské společnosti, z.s.
 15. Uzná-li to výbor za nutné, výbor svolá dle čl. 8, odst. 5 zasedání členské schůze vzdáleně, mimo zasedání s písemným nebo elektronickým hlasováním, tedy per rollam. Zasedání členské schůze per rollam se řídí těmito stanovami, přičemž v režimu per rollam jsou použita následující ustanovení:
  1. Čl. 8, odst. 5 se upravuje následovně: Výbor svolá zasedání členské schůze per rollam písemnou nebo elektronickou pozvánkou zaslanou členům Československé napoleonské společnosti, z.s. Z pozvánky musí být zřejmý způsob hlasování, lhůta hlasování a pořad zasedání. Dále pozvánka obsahuje návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu zasedání (formulovaný v hlasovací listině), podklady k jednotlivým bodům pořadu zasedání a hlasovací listinu.,
  2. Lhůta pro hlasování je nejméně třicet dnů, během kterých lze hlasovat prostřednictvím hlasovací listiny. Za rozhodný okamžik hlasování se považuje doručení hlasovací listiny v pozvánce stanoveným způsobem do sídla Československé napoleonské společnosti, z.s.,
  3. Čl. 8, odst. 6 se upravuje následovně: Členská schůze per rollam je usnášeníschopná, pokud se hlasování účastnil jakýkoli počet členů Československé napoleonské společnosti, z.s.,
  4. Čl. 8, odst. 7 se upravuje následovně: Členská schůze per rollam přijímá usnesení většinou hlasů členů Československé napoleonské společnosti, z.s. doručených prostřednictvím hlasovací listiny v pozvánce stanoveným způsobem a lhůtě do sídla Československé napoleonské společnosti, z.s. Každý člen Československé napoleonské společnosti, z.s. má jeden hlas.,
  5. Čl. 8, odst. 8 se upravuje následovně: Výbor při svolání zasedání členské schůze per rollam zvolí předsedu zasedání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů. Zasedání členské schůze per rollam se řídí dle ohlášeného pořadu zasedání. Vzhledem k charakteru zasedání per rollam není možné předkládat protinávrhy k předloženým návrhům usnesení k jednotlivým bodům pořadu zasedání.,
  6. Čl. 8, odst. 9 se upravuje následovně: Pokud jsou na pořad zasedání členské schůze per rollam zařazeny volby nebo mimořádné volby, zvolí výbor při svolání zasedání členské schůze per rollam nejméně tříčlennou volební komisi, která sestává z předsedy volební komise a členů volební komise. Volby členů volených orgánů a jednotlivé volební akty a hlasování se řídí dle ohlášeného pořadu zasedání.
 16. V souladu s těmito stanovami a právními předpisy lze jednací řád zasedání členské schůze upravit vnitřním předpisem Československé napoleonské společnosti, z.s.

 

ČLÁNEK 9
VÝBOR

 1. Výbor je kolektivní statutární orgán Československé napoleonské společnosti, z.s.
 2. Výbor je tříčlenný, sestává z předsedy a dvou místopředsedů.
 3. Členové výboru, předseda a dva místopředsedové, jednají za Československou napoleonskou společnost, z.s. ve všech záležitostech samostatně.
 4. Výbor přijímá usnesení většinou hlasů svých členů.
 5. Výbor rozhoduje o schválení členství nebo o neschválení členství v Československé napoleonské společnosti, z.s. na základě písemné nebo elektronické přihlášky.
 6. Výbor provádí zápisy a výmazy v seznamu členů Československé napoleonské společnosti, z.s.
 7. Výbor rozhoduje o zrušení členství v důsledku neplacení členských příspěvků po dobu delší dvou let, pokud člen nezaplatí členské příspěvky ani v přiměřené lhůtě určené Československou napoleonskou společností, z.s. dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 8. Výbor rozhoduje o vyloučení člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Československé napoleonské společnosti, z.s. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Československé napoleonské společnosti, z.s. zvlášť závažnou újmu.
 9. Výbor rozhoduje o schválení podporovatelství nebo o neschválení podporovatelství Československé napoleonské společnosti, z.s. na základě elektronické přihlášky.
 10. Výbor provádí zápisy a výmazy v seznamu podporovatelů Československé napoleonské společnosti, z.s.
 11. Výbor rozhoduje o zrušení podporovatelství podporovatele, který závažně narušil činnost Československé napoleonské společnosti, z.s. a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Československé napoleonské společnosti, z.s. Výzva se nevyžaduje, nelze-li narušení činnosti odčinit nebo způsobilo-li Československé napoleonské společnosti, z.s. zvlášť závažnou újmu.
 12. Členové výboru, předseda a dva místopředsedové, jsou z titulu své funkce rovněž členy rady, kde rovněž zastávají stejné funkce: předseda a dva místopředsedové rady.
 13. Zasedání výboru probíhá společně se zasedáním rady, případně samostatně dle potřeby. Zasedání výboru lze svolat v režimu per rollam.
 14. Výbor svolává zasedání členské schůze, zasedání členské schůze per rollam, zasedání výboru, zasedání výboru per rollam, zasedání rady a zasedání rady per rollam.
 15. Výbor předkládá členské schůzi:
  1. zprávu výboru o výsledcích činnosti Československé napoleonské společnosti, z.s. za uplynulé období,
  2. zprávu výboru o stavu členské základny Československé napoleonské společnosti, z.s., včetně rozhodnutí výboru ve věcech členství v Československé napoleonské společnosti, z.s.,
  3. návrh výboru na činnost Československé napoleonské společnosti, z.s. v příštím období,
  4. uzná-li to výbor za nutné, návrh výboru na změnu výše členského příspěvku.
 16. Výbor řídí činnost Československé napoleonské společnosti, z.s. mezi zasedáními členské schůze a řídí se přitom usneseními členské schůze.
 17. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje výbor za radu ve vztahu k publikační činnosti Československé napoleonské společnosti, z.s.
 18. Ze zasedání výboru se pořizuje zápis.
 19. V souladu s těmito stanovami a právními předpisy lze jednací řád zasedání výboru upravit vnitřním předpisem Československé napoleonské společnosti, z.s.

 

ČLÁNEK 10
RADA

 1. Rada je poradní orgán výboru Československé napoleonské společnosti, z.s.
 2. Rada je minimálně pětičlenná, sestává z předsedy, dvou místopředsedů a ostatních členů. Předseda a dva místopředsedové rady jsou z titulu své funkce shodní s obsazením výboru. Maximální počet ostatních členů rady není omezen.
 3. Výbor svolá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce zasedání rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou zaslanou členům rady nejméně deset dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Zasedání rady lze svolat v režimu per rollam.
 4. Rada přijímá usnesení většinou hlasů svých členů.
 5. Rada působí jako redakční rada ve vztahu k publikační činnosti Československé napoleonské společnosti, z.s.
 6. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje za redakční radu výbor.
 7. Ze zasedání rady se pořizuje zápis, který je písemnou nebo elektronickou formou rozesílán všem členům rady nejpozději s pozvánkou na další zasedání rady.
 8. V souladu s těmito stanovami a právními předpisy lze jednací řád zasedání rady upravit vnitřním předpisem Československé napoleonské společnosti, z.s.

 

ČLÁNEK 11
KONTROLNÍ KOMISE

 1. Kontrolní komise je kontrolní orgán Československé napoleonské společnosti, z.s.
 2. Kontrolní komise je tříčlenná, sestává z předsedy a dvou členů.
 3. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru ani s funkcí likvidátora.
 4. Kontrolní komise není podřízena ani nadřízena výboru nebo radě. Kontrolní komise za svoji činnost odpovídá pouze členské schůzi.
 5. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Československé napoleonské společnosti, z.s. řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, se zvláštním zřetelem na hospodaření Československé napoleonské společnosti, z.s. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor nebo členskou schůzi.
 6. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Československé napoleonské společnosti, z.s. a požadovat od členů dalších orgánů Československé napoleonské společnosti, z.s. nebo od jejích zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 7. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu kontrolní komise o své činnosti a o výsledcích kontroly hospodaření Československé napoleonské společnosti, z.s. za uplynulé období.
 8. V souladu s těmito stanovami a právními předpisy lze jednací řád zasedání kontrolní komise upravit vnitřním předpisem Československé napoleonské společnosti, z.s.

 

ČLÁNEK 12
VOLBY A FUNKČNÍ OBDOBÍ

 1. Všechny volené orgány Československé napoleonské společnosti, z.s., výbor, rada a kontrolní komise, mají shodnou úpravu voleb a funkčního období.
 2. Oprávněným kandidátem na členství ve volených orgánech Československé napoleonské společnosti, z.s. je člen Československé napoleonské společnosti, z.s. s tím, že členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru ani s funkcí likvidátora.
 3. Funkční období všech členů volených orgánů Československé napoleonské společnosti, z.s. je pětileté s tím, že začíná dne 1. ledna následujícího kalendářního roku po roku volby a končí dne 31. prosince pátého roku funkčního období.
 4. Volbu všech členů volených orgánů Československé napoleonské společnosti, z.s. provede členská schůze na svém zasedání. V letech končících číslicí 0 bude provedena volba pro funkční období let končících číslicí 1, 2, 3, 4, a 5. V letech končících číslicí 5 bude provedena volba pro funkční období let končících číslicí 6, 7, 8, 9, a 0.
 5. Členství ve voleném orgánu Československé napoleonské společnosti, z.s. zaniká:
  1. uplynutím funkčního období, včetně uplynutím zkráceného funkčního období,
  2. rezignací člena na výkon funkce,
  3. odvoláním členskou schůzí,
  4. zánikem členství v Československé napoleonské společnosti, z.s.
 6. Členové výboru nebo kontrolní komise, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy výboru nebo kontrolní komise do nejbližšího zasedání členské schůze, kde na pořad zasedání budou zařazeny mimořádné volby do výboru nebo kontrolní komise.
 7. Usnesou-li se tak všichni členové rady, mohou členové rady kooptovat nové členy rady do nejbližšího zasedání členské schůze, kde na pořad zasedání budou zařazeny mimořádné volby do rady.
 8. Jsou-li v průběhu pětiletých funkčních období zařazeny na pořad zasedání členské schůze mimořádné volby do výboru, rady nebo kontrolní komise, je funkční období takto zvolených členů zkráceno a končí dne 31. prosince pátého roku právě probíhajícího funkčního období. Tato skutečnost je oprávněným kandidátům i volitelům prokazatelným způsobem oznámena.

 

ČLÁNEK 13
SYMBOLIKA A ŘÁDY

 1. Československá napoleonská společnost, z.s. používá vlastní symboliku, znak a vlajku.
 2. Československá napoleonská společnost, z.s. uděluje vyznamenání Československé napoleonské společnosti, z.s. k ocenění zásluh o rozvoj Československé napoleonské společnosti, z.s. a podporu a propagaci jejího účelu a činnosti. Podrobnosti upravují samostatná statuta řádů Československé napoleonské společnosti, z.s., přijatá výborem.

 

ČLÁNEK 14
UKONČENÍ ČINNOSTI A ZÁNIK

 1. Československá napoleonská společnost, z.s. může ukončit činnost usnesením členské schůze. Členská schůze v usnesení o ukončení činnosti rozhodne o způsobu likvidace majetku Československé napoleonské společnosti, z.s.
 2. Možným důvodem pro návrh ukončení činnosti Československé napoleonské společnosti, z.s. je snížením počtu jejích členů pod počet 11.

 

ČLÁNEK 15
ÚČINNOST A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 1. Toto znění stanov Československé napoleonské společnosti, z.s. je platné ode dne schválení jejich změn členskou schůzí, konanou v Brně dne 17. prosince 2022.
 2. Toto znění stanov Československé napoleonské společnosti, z.s. je účinné ode dne 17. prosince 2022.

 

V Brně dne 17. prosince 2022

Mgr. Jan Blecha, v.r.
předseda
   Michal Crhák, v.r.   
místopředseda
Ing. Jiří Koželuha, v.r.
místopředseda